เขตสุขภาพที่ 12
บันทึกอาการผู้ป่วยแยกกักตัว
เลขประจำตัวประชาชน / Passport number
วันเกิด (Birthdate)

โปรดตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนและวันเกิดของผู้ป่วยให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย

คู่มือการใช้งาน