เขตสุขภาพที่ 12
ขอให้ท่านติดต่อสถานบริการสุขภาพตามสิทธิ์การรักษาของท่าน ในเวลาราชการ